ต้นไม้ป่าหายาก และเป็นต้นไม้ป่าหวงห้าม ไม้ป่าประเภท ก.

ต้นไม้ป่าหายาก และเป็น “ต้นไม้ป่าหวงห้าม” ตามพระราชบัญญัติกฏหมายป่าไม้ ปี 2484 และกฏหมายแก้ไขไหม่ปี2557 โดย คสช.ว่าด้วยไม้ป่าประเภท ก.

มาตรา7  “ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก”

รายชื่อไม้หวงห้าม ไม้ป่าหายาก ตามกฏหมายป่าไม้

ไม้หวงห้ามธรรมดา ประเภท ก.

มีทั้งหมด 158 ชนิดที่ทุกคนต้องทราบ

1. กระเจา กระเชา

2. กระโดน ปุย

3. กระถินพิมาน กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบแดง ปี้มาน สีเสียดแก่น สีเสียเหลือง

สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง

4. กระท้อน สะท้อน ท้อน เตียน มะต้อง มะติ๋น สะท้อนนก

5. กระท้อนรอก ท้อนรอก หมากมุ่น มะมุ่น มะมุ่นดง

6. กระทุ่มหมู กระทุ่มขี้หมู กระทุ่มนา ตุ้มกว้าว

7. กระบก หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย

8. กระบาก บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู

9. กระบากดำ มะรันตีสะดา

10. กระเบาลิง กระเบากลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ดูกช้างเบา

11. ก่อ มะก่อ กอ ค้า

12. กระเจียน ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า ยวงอึ่ง ยางโดน ยางโอน

13. กะทังหัน กระทิง กังหัน ตังหัน ตันหน พะอง ชวด สารภีทะเล สารภีแนน เนาวกาน

ตางอ ตาหงอ

14. กัดลิ้น ขี้อ้าย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำใยป่า พญาไก่เถื่อน

15. กันเกรา ตำเสา มันปลา

16. ก้านตอง ก้านทอง ขันทอง เปรียง

17. ก้านเหลือง สะแกเหลือง ตุ้มคำ ขมิ้นทอง มินตอง

18. กาลอ

19. กำลังเสือโคร่ง

20. กุ๊ก กอกกั๋น อ้อยช้าง

21. กุหลิม กระเทียมต้น

22. เกด

23. เกล็ดลิ่น คอแลน คอเหี้ย พรวน ตะกวดร้องให้ แลนบาน แลนง้อ แลนวา แลนให้

24. เกว้า ขว้าว กาว กว้าว ตองเหลือง ขมิ้นต้น

25. แกแล เข เหลือง แกเล

26. โกงกา พังกา ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่

27. ไกรทอง เจตมูล เจ็ดหมุน เข็ดมูล แก่นแดง

28. ขนาน จำปีแขก ลำป้าง ตากวาง หำม้า หำฮอก กะนวล ขะนวล สากกะเท้า สนานดง

สร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด หำรอก ตองม่อม หำอาว

29. ขนุนปาน ขนุนป่า มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง ตังเก ไฉน กะเอาะ

เอาะ ออก มะออก

30. ขมิ้นดำ ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนซวย ส่วย เบ้เขียง ชานอ้อย

พุ่มเขียว ปาดหลังเขียว

31. ขะเจ๊าะ สาธร คำแมบ คะแมด จั่น ค่าขี้หมู ขี้หมู แชะ กาแซะ กะแซะ

32. ขะไต๋ ดูช้างย้อย กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ

33. ขี้เหล็กป่า แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก

34. เขลง หมากเค็ง หยี นางดำ กายี

35. ด่าหด ดูกเน่า

36. คาง คางแดง มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน มะขามโคก

37. ค้างคาว ตะพุุน กะพุน สะขุน ลางสาดเขา

38. คูน ลมแล้ง ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์

39. เคี่ยม

40. เคียมคนอง

41. แคหิน แคผอย คอหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดำ แคเขา แคทราย ฮังแฮ้ง

42. เงาะป่า หมักแวว

43. จันทร์ดง จันทร์ป่า

44. จันทร์ทอง

45. จำปีป่า จำปาซ้อน ต้นจำปา จำปาป่า  จำปากอ

46. จิกนม จิกเขา ยางมะซาง ยางขนุนนก นาสี ศรีกระบี่

47. เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ สันพร้านางแอ

48. ชะนูดต้น ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง

49. ชัน ชันตก เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก

50. ชันพู่ ตะเคียน เคียน แคน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่  ตะเคียนจง ตะเคียนไพร

ตะเคียนขน ตะเคียนเขา หงอนไก่หลังขาว หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนหิน เหลาเตา

อีแรด ตะเคียนราก

51. ชาเรียน ทุเรียนป่า ทุเรียนนก

52. ช้างแหก ช้างแฮะ ช้างไห้ ทุเรียนผี

53. ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ พะยูง

หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดำ อีเฒ่า เก็ดเขาควาย

54. ชุมแพรก เสียดช่อ หงอนไก่ หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไข่ควาย ดุหุน

55. ชุมแสง

56. ซ้อ ซ้องแมว ร่มม้า สันปลาช่อน

57. ซาก คราก สาตร พันชาด พันซาด

58. แดง  สกรอม

59. แดงน้ำ

60. แดงแสม แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว

61. ตะคร้อ เคาะ โจ้ก มะเคาะโจ้ก

62. ตะคร้ำ ค้ำ หวีด

63. ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนชัน

64. ตะเคียนทราย ซวย คันหอก ตะเคียนหอก ตะเคียนสามพอน

65. ตะเคียนหนู  เหว  เบน  ขี้หมวกเปียก

66. ตะบุน ตะบัน

67. ตะแบก เปื๋อย เกรียม เสลา อินทนิล

68. ตะแบกกราย ตะแบกเลือด เปื๋อยเลือด มะเกลือเลือด ปู่เจ้า หามกราย หนามกราย

หอมกราย มะขามกราย แสนคำ รกฟ้า ฮกฟ้า เชือก สมอภิเภก สมอไทย สมอดีงู

สมอรัด สมอแหน มะนะ สมอชด อู่ชด

69. ตาเสือ มะอ้า มะห่างก่าน มะอ้าแดง มะอ้ายาง

70. ตานเสี้ยน นมฤาษี โพสัย โพอาศัย

71. ติ้ว  แต้ว  ติ้วส้ม  โงงงัง

72. ตีนนก  นม  สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน  กาสามปีก สะพุนทอง

73. ตีนเป็ด  พญาสัตบรรณ สัตบรรณ  เทียะ ทุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้า ตีนเป็ดพรุ

74. ตุ้มเต๋น  ตุ้มลาง  อ้า  คอเหนียง  สะบันงาช้าง  ปีกอ้า ลำพูป่า  ลำแพนเขา

75. เต็ง  แงะ  จิก  รัง  ฮัง  เปา

76. เตยนะ  เตยหนาม  หนาม

77. เติม  ประดูส้ม

78. เตียว  สะเตียว

79. ทองบึ้ง  ท้องบึ้ง  ยวน  อีแปะ

80. ทัง  ทังเขา  หมีเหม็น  อีเหม็น  ตานหก  ตันหก ทำมัง  กะทังใบใหญ่  ทั่งใบใหญ่

81. เทพาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น  ตะไคร้ต้น พลูต้น  สมุลแว้ง

82. นนทรี ทำเลง อะราง กระถินแดง

83. น่อง  ยางน่อง

84. นางเลว  หัวช้าง  หำช้าง  กล้วย  มะกล้วย สาแหรก

85. บง  ยางบง  หมี่  ไก๋ และนี่ก็เป็นต้นไม้ป่าหายาก

86. บุนนาค  นากบุด

87. ประดู่  ดู่

88. ประสัก  ประสักขาว  พังกาหัวสุม  ประสักแดง  ขลัก  ถั่วยาว  รุ่ย  รังกะได ถั่วดำ

89. ปรู  ปรู๋

90. ปอเลียง  ปอเลียงฝ้าย

91. โปง  อีโปง

92. โปรง  โพรง

93. เผิง  เนา  สะแกแสง  กระดังงาไทย  กระดังงาใบใหญ่

94. ฝาหน้อ  ฝาละมี  ตะพง  เบื้องถ้วย  เบื้องไท

95. ฝาด  ตำเสาหนู  เม่าทะเล

96. พญาไม้  ขุนไม้

97. พนอง  เชื่อม

98. พรมคด  บงคต  ขวัญข้าว  เหมือดคน

99. พระเจ้าห้าพระองค์

100. พลวง  ตึง  กุง  เหียง  กราด  สะแบง  ชาด

101. พลอง  พลองกินลูก

102. พลับ  มะพลับ  ดำดง  สังทำ  เนียน  ตะโก  ดำ  นางดำ ไหม้  นั่งจ้อย  จัน

ลำบิด  กล้วยฤาษี  เฮี้อนกวาง  ตานดำ กาจะ  มะเกลือ  มะริด  ถ่านไฟผี

เม่าเหล็ก ตะโกพนม  สาวดำ  ริเภา  ริบู

103. พะยอม  ยอม  ขะยอม  พะยอมดง

104. พะวา  ละวา  วา  ป้อง  มะป่องต้น  มังคุดป่า  ขวาด  ขวากเหลือง  ชะมวง ส้มมวง  โมง  หมากโมง มะดันป่า

105. พันขำ  สะเดาปัก สักน้ำ  สักทะเล  จันทร์กะพ้อ  ซี  ดำด่าง

106. พันตัน  พันตาล  มังตาล  ทังดาย  ค่ายโซ่  ทะโล้

107. พิกุลป่า พิกุล  พิกุลเขา  กุน  ขากุน  ตรน

108. พุด  พุดหนอง  ข่อยหิน  ข่อยด่าน  ไข่เน่า  รักนา  คมขวาน  กระมอบ  ตำมอกหลวง

109. ไพ  ลิไพ  มะกล่ำต้น  มะกล่ำทาช้าง  มะโหกแดง

110. มะเกิ้ม  มะเหลี่ยม  มะกอกเหลี่ยม  มะจิ้น มะกอกเลือด มะกอกเกลื้อน มะเลื่อม มะกอกเลื่อม

111. มะค่าแต้  มะค่าลิง  มะค่าหนาม  กลิ้ง  อ้ายกลิ้ง

112. มะค่าโมง  มะค่าใหญ่  มะค่าดง  เบง

113. มะคำไก่  เทียนขโมย  สองกระดอง

114. มะซาง  ซาง  หนามซาง  ละมุดสีดา

115. มะแฟน  หมากแฟน  แทน  กะตีบ

116. มะม่วงป่าทุกชนิด

117. มังคะ  มังคาก

118. เมี่ยงอาน สอม  กะอาม  กระทงลอย

119. โมกมัน  โมกน้อย  มูกน้อย

120. โมกหลวง  โมกใหญ่  มูกหลวง  ยางพุด

121. ยมหอม  สุเหรียน

122. ยมหิน มะยมหิน  สะเดาช้าง  สะเดาหิน

123. ยูง  อีโต้

124. รัก  ฮัก  รักใหญ่

125. รักเขา

126. รากเหลือง  ฮากเหลือง

127. ราชครูดำ

128. รายา  สะระยา สยาแดง

129. แร้  แหร  แหรช่อ

230. เลียง  เลียงมัน  ไย  ไยด้าย

131. เลี่ยน  แก่นแห้ง

132. เลือดควาย  เลือดม้า  สีซวง

133. สงแก สังแก  เขยหลาย

134. สนเขา  สน  เกี๊ยะ  จ๋วง  ไต้ แปก

135. สนสามพันปี  สนสร้อย  สนพางกระรอก

136. สบ  ปรก หอม

137. สมพง  สมพุง  กะปุง  กะพง  งุ้น

138. สยาขาว  สยาเหลือง  สยา มารันตี  เมอรันตี

139. สองสลึง  ยายบู่  เสม็ดทุ่ง

140. สะเดา  สะเลียม  กะเดา  เดา  เทียม

141. สะทิต  ตาทิต  สะทิบทอง  คางคก  สะทิบ  สิไหรคางคก

142. สักขี้ไก่  กะเบียด  เบียด

143. ส้าน  แส้น  มะส้าน  มะตาด

144. สาย  กาสาย  แสนตาล้อม

145. สารภีป่า  สารภี  มะนาวก๋าน

146. สีเสียดเปลือก  ทองสุก  หนานหิน  เลือดนก

147. สีเสื้อ  ผีเสื้อหลวง

148. หมักมื่อ  ทะลอก  มะพอก  มะคลอด  พอก ตะโลก เหลอะ

149. หลันตัน  กะลันต้น  ตะเคียนใบปด  ยางดำ

150. หลุมพอ  สลุมพอ  กะลุมพอ  หลุมพอทะเล  หลุมพอเลือด

151. หว้า มะห้า  ห้า  แดงควน  แดงเขา  เมา  ชมพู่

152. หัวเต่า  ขี้ผึ้ง

153. หัวแมงวัน  มะม่วงหัวแมลงวัน  มะม่วงแมงวัน

154. เหรียง  เรียง  กะเหรี่ยง  สะเหรี่ยง  สะตอ  ลูกดิ่ง

155. อบเชย  ฮางแกง  ฮังไก๊  กะเชียด  มหาปราบ

156. เอียน  เอี้ยน

157. แอ๊ก

158. โอบ  ขานาง  เปลือย  เปื๋อยนาง  กะปิ  ข้าวสาร  ดีหมี  หมากดูก ตะเคียนเผือก

รายชื่อไม้ป่าหวงห้าม กรมป่าไม้

นี่คือรายชื่อของไม้หวงห้าม ไม้ป่าประเภท ก. ของกมป่าไม้ หรือไม้ป่าหายากทั้งหมดครับ ผมได้ไปค้นคว้าหามาจากหลายที่ ส่วนหนึ่งได้มาจาก เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  ข้อมูลเพิ่มเติม ไม้ป่าหวงห้าม ประเภท ข. https://www.thaicentralgarden.com/

ส่วนรายชื่อไม้ด้านล่างปลูกได้นะครับ อนาคตข้างหน้าราคาแพงแน่นอนเพราะเมืองไทยป่าเหลือน้อยเต็มที  ถ้าหาซื้อต้นกล้าไม่ได้ที่สวนเรายังพอมีนะครับ ถ้าต้องการไม่มากเชิญแวะชมที่สวนเราซื้อมาปลูกเองแต่ถ้าหาไม่ได้จริงก็มา แ่บ่งปันกันได้ครับ

ต้นกล้าต้นไม้ป่าหวงห้าม ไม้ป่าหายากประเภท ก. ที่เรามี

รายชื่อไม้ป่าเนื้อแข็ง

1.ไม้พยุง ต้นพยุง สูง30-40 ซม ราคา 40 บาท

2.มะค่าโมง สูง30-40 ซม ราคา 40 บาท

3.กระโดน สูง30-40 ซม ราคา 40 บาท

4.ตะเคียนทอง สูง30-40 ซม ราคา 40 บาท

5.ต้นมะริด สูง30-50 ซม ราคา 2500 บาท

6.เครง สูง 10-15 ซม ราคา 40 บาท

7.ไม้แดง สูง20-30 ซม ราคา 40 บาท

8.ต้นชิงชัน ราคา ขึ้นอยู่กับขนาดต้นไม้

ขายต้นกล้าไม้ป่า สวนThaiG

ขายต้นกล้าไม้ป่า มีไม้ป่าหายาก หลายร้อยชนิดให้ท่านเลือก เช่น ไม้ป่าเนื้อแข็ง ไม้ป่าหายาก ไม้ประดับ ไม้ตัดใบ ต้นสมุนไพรและไม้ผลต่างๆ  เพิ่มเติม https://everysale.thaicentralgarden.com

ต้นกล้าไม้ป่า สวนThaiG สามพราน

ต้นกล้าไม้ป่า สวนThaiG สามพราน นคปฐม,  อู่ทอง สุพรรณบรี

แวะชมได้ที่ สวนThaiG อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี(สวนเราเป็นสวนปิดรบกวนโทรแจ้งล่วงหน้า)

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0923794398,0891710545,0911138831,

เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Facebook : สุกัลยา เชียงดาว เฮิร์บ https://www.facebook.com/sukanya.dung

Line ID: manow98

Line ID: @sukanyathaig

ฝ่ายวิชาการ 0815582320 คุณบุญชู เกิดโภคา

Mail: thaicentralgarden@gmail.com

เส้นทางไป บ้านสวนThaiG ไทยเซ็นทรัล การ์เด้น กฤษดานคร27 บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6

แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่เส้นทางไป “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” อู่ทอง สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n

ถ้าท่านใดสนใจต้นไม้ป่าหวงห้าม ไม้ป่าหายากประเภท ก.

เข้าไปดูรายชื่อพันธุ์ไม้ป่าที่เรามี เพิ่มเติมครับ http://everysale.thaicentralgarden.com/index.php?route=product/category&path=61

 

ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น สวนเกษตรไทย

ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น สวนเกษตรไทย

2 thoughts on “ต้นไม้ป่าหายาก และเป็นต้นไม้ป่าหวงห้าม ไม้ป่าประเภท ก.

    • ไม่เป็นไรคับ ทางเรายินดีที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค่ะ

แสดงความเห็น