สารปรับสภาพดิน ราคาถูก ได้ผลจริง ดินแข็งดินดานทำให้ร่วนซุย

สารปรับสภาพดิน ช่วยท่านได้ สำหรับท่านที่มีที่ดินที่มีสภาพแข็งเป็นดาน ดินมีหินกรวด ดินเหนียวราดน้ำไม่ลง ขอแนะนำให้ใช้สารช่วยปรับสภาพดิน จะช่วยทำให้ดินปลูกพืชผักผลไม้ของคุณร่วนซุยและอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี

สารปรับสภาพดินที่ดี ต้องทำให้ดินร่วนซุย

ในการทำการเกษตร ดินนับเป็นทรัพย์ยากรที่สำคัญที่สุด หากดินไม่อุดมสมบูรณ์ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช ขาดคุณสมบัติที่จะช่วยให้รากพืชยึดเกาะไว้ได้ ทำให้ลำต้นล้มเอียง ขาดอากาศให้แก่รากพืช ก็ยากที่จะได้ผลผลิตจำนวนมาก คุ้มแรง คุ้มต้นทุนที่เสียไปได้ ดังนั้นหากพื้นดิน ที่ต้องทำการเกษตรมีดินที่ไม่เหมาะสมแล้ว ทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยฟื้นคืนดินที่สมบูรณ์ได้อีกครั้งนั่นก็คือ การใช้สารปรับสภาพดิน  ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

สภาพดินที่ดีเหมาะกับการปลูกพืชเป็นอย่างไร

ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชผักผลไม้ จะต้องประกอบไปด้วย เช่น

 1. สภาพดินต้องมีธาตุอินทรีย์วัตถุภายในดินและอนินทรีย์วัตถุ  อินทรียวัตถุคือซากพืช ซากสัตว์ ที่สะสมอยู่ในดิน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพืชและจุลินทรีย์ในดิน เป็นส่วนที่ทำให้เกิดโครงสร้างที่ดีต่อดิน ทำให้ดินร่วนซุย ไม่แข็งกระด้างจับเป็นก้อน นุ่ม อุ้มน้ำ
 2. โครงสร้างของดิน จะต้องมีแร่ธาตุที่เกิดจาการผุพังของหินและอินทรีย์วัตถุต่างๆ โครงสร้างของดินที่ดีจะต้องช่วยดูดซับและเก็บอาหารให้แก่พืชได้เป็นอย่างดี
 3. จะต้องมีร่องโปร่งอยู่ระหว่างเม็ดดิน น้ำจะเป็นตัวช่วยดูดซึมและเคลื่อนย้ายสารอาหารช่วยให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
 4. มีช่องว่างอากาศระหว่างเม็ดดิน หากดินที่อยู่ในสภาพน้ำขังจะเป็นดินที่ไม่มีอากาศ พืชจะเติบโตต่อได้เนื่องไม่ได้ เนื่องจากรากพืชต้องการอากาศ แต่สภาพดินไม่มีอากาศผ่านได้ เพราะสภาพดินมีน้ำขังหรือสภาพดินมีลักษณะแข็งเป็นดานหรือเป็นก้อน เนื่องจากสภาพโครงดินนั้นเสียและรวมทั้งจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนั้นเสื่อม หรือไม่สามารถคายธาตุสารอาหารออกมาให้พืชกินได้

สารปรับสภาพดินคืออะไร

สารปรับสภาพดินนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

 1. สารที่ช่วยปรับความกรดของดิน เช่น ปูนขาว
 2. สารปรับโครงสร้างดิน เช่น ดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียว ดินแข็ง ดินดาน ดินทราย ดินแข็งเป็นก้อน ฯลฯ สารช่วยปรับสภาพดินชนิดนี้มักอยู่ในรูปของฮิวร์มิก(Humic Acid) บางคนจะเรียกันติดปากว่า “สารระเบิดดิน”
 3. สารปรับโครงสร้างธาตุสารอาหารของดิน เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยรองพื้นและธาตุอาหารเสริมต่างๆเกี่ยวกับพืช

ดินแข็ง ดินดาน ใช้สารปรับสภาดิน ช่วยได้100%

เกษตรกรพบปัญหาเรื่องสภาพดินแข็งหรือดินเป็นดาน ดินเหนียว การระบายน้ำไม่ดี แนะนำใช้สารปรับสภาพดิน เป็นสารที่นำมาผสมกับน้ำ เพื่อปรับให้โครงสร้างทางกายภาพของดินที่ขาดคุณสมบัติของดินที่ดี ขาดความโปร่ง ความร่วนซุยและมีความแน่นทึบ อันมีผลต่อการถ่ายเทอากาศและการอุ้มน้ำของพืช ให้มีสภาพที่เหมาะสมมีความสมบูรณ์เหมาะที่จะปลูกพืช โดยสารปรับสภาพดินจะไปทำให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้น ช่วยให้ดินไม่แน่นเป็นก้อนแข็งจนเกินไป เร่งให้ดินที่แข็งแตกย่อยสลาย ทำให้ดินมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากดินได้เร็ว ช่วยให้ดินคลายธาตุที่จำเป็นและมีประโยชน์ให้แก่พืชที่ปลูกได้ พืชจะได้จะดูดหรือนำแร่ธาตุใต้ดินมาใช้เป็นอาหารได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว ให้ผลผลิตมากขึ้นแก่เกษตรกร เป็นสารที่มีราคาไม่แพง หาซื้อได้ไม่ยาก

ประโยชน์ของ สารปรับสภาพดิน

 1. ช่วยปรับโครงสร้างของดิน นับเป็นประโยชน์ที่ดีและเด่นที่สุด ทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย ลดความแน่นทึบของดินเหนียว ช่วยให้ดินเหนียวไม่อัดเป็นก้อนแข็ง น้ำจะต้องซึมผ่านและระบายอากาศได้ดีขึ้น ทำให้การไถหรือพรวนทำได้ง่ายขึ้น หากเป็นดินทรายและดินที่แห้งแล้งจะช่วยให้สามารถรวมตัวกันอุ้มเก็บแร่ธาตุ สารอาหารที่จำเป็นแก่พืช ช่วยอุ้มน้ำ ทำให้น้ำระเหยได้น้อยลง เมื่อปลูกพืชแล้ว เช่น ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ป่ารวมถึงต้นพืชสมนไพร รากพืชจะต้องขยายแพร่ได้ง่ายและไกลมากขึ้น ช่วยให้พืชได้ดูดสารอาหารที่สะสมอยู่ในดินไปใช้ พืชก็จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี
 2. ช่วยให้พืชดูดซับสารอาหารที่จำเป็นกับพืช และปล่อยธาตุสารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้ให้แก่พืช เป็นการช่วยเพิ่มธาตุหลักๆที่มีประโยชน์ในดิน ช่วยให้รากของพืชดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นพืชได้อย่างเพียงพอ
 3. ช่วยเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน เช่น ช่วยย่อยตอซังข้าว ฟางข้าว ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง โดยตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินจะช่วยให้การหมักนาก่อนปลูกทำได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือใช้หมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักได้ ในเกษตรกรที่เป็นชาวนาช่วยให้ลดขั้นตอนการทำลายฟางด้วยการเผาฟาง ซึ่งเป็นการทำลายหน้าดินให้เสีย ลดการย่ำตอซังฟางข้าวให้จมน้ำได้เป็นอย่างดี
 4. สารปรับโครงสารดิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ดินเสื่อมสภาพกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่ประหยัดและปลอดภัย ลดขั้นตอนการทำงาน เป็นการลดต้นทุนได้

สารปรับปรุงดิน สารปรับสภาพดินที่ดีควรเป็นอย่างไร

สารระเบิดดินหรือสารปรับสภาพดินที่ดี เกษตรกรนำไปใช้แล้วจะต้องเห็นผล ภายใน 6 เดือน – 1 ปี และภายใน 1 ปี สภาพดินจะต้องจะต้องมีโครงสร้างของดินที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่น

 1. .ต้องมีคุณสมบัติ อุ้มน้ำทีดีและจะต้องคลายธาตุอาหารที่เกาะตัวอยู่ในดินออกมาให้พืชได้นำไปใช้ หรือต้นพืชสามารถดูดซับแร่ธาตุได้ ส่งผลทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน
 2. จะต้องช่วยสลายดินให้ร่วนซุย เหมาะสมกับทุกสภาพดิน ถ้าเป็นดินเหนียวจะช่วยปรับให้ดินเหนียวคลายตัวออกไม่ดูดยึดน้ำไว้มากจนเกินไป หากเป็นดินทรายจะช่วยปรับให้อุ้มน้ำ ลดการสูญเสียน้ำได้มากขึ้น
 3. เมื่อปรับสภาพแล้วโครงสร้างดินจะต้องมีสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ โปร่งร่วนซุย อากาศและน้ำถ่ายเทได้สะดวก เมื่อปลูกพืชแล้ว รากพืชจะต้องแผ่ขยายได้กว้างขวางอย่างง่ายและรวดเร็ว

สารปรับสภาพดิน ช่วยต้นพืชเติบโตได้อย่างไร

การใช้สารปรับสภาพดินจะช่วยให้โครงสร้างดินที่แข็งกระด้างหรือเป็นดินดาน ทำให้สภาพดินร่วนซุย เรื่องการเจริญเติบโตของพืชผลหมดปัญหาเรื่องรากพืชไม่เดิน ส่งผลให้การเตรียมดิน การให้น้ำ การไถพรวน การดูแลรักษาพืชทำได้ง่ายขึ้น เมื่อปลูกพืชแล้วจะช่วยให้

 1. ช่วยกระตุ้นรากพืช ทำให้รากพืชแบ่งเซลล์ขยายออก เจริญเติบโตได้เร็ว เพราะรากพืชดูดซึมกินธาตุอาหารจากดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยรวมจะทำให้พืชโตไว ให้ผลที่สมบูรณ์ตามมาด้วย
 2. ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ลดความเครียดที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของดิน เช่นธาตุในดินมีพิษหรือมีศัตรูพืชคอยทำลาย ดินไม่อุ้มน้ำ ไม่ยึดเกาะ ขาดสารอาหาร ดินแห้งแล้ง หรือเกาะกันเป็นก้อนแน่นจนรากแผ่ได้ยากจนเกินไป
 3. พืชจะได้สารอาหารที่ต้องการอย่างเพียงพอ เพราะสารปรับสภาพดินจะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีให้แก่ดินด้วย เมื่อดินสมบูรณ์ดีแล้วก็จะมีสัตว์ประเภทไส้เดือนและแมลงในดินมากขึ้น

สารปรับสภาพดินหาซื้อได้ที่ใด

สารระเบิดดินหรือสารสลายดิน เกษตรกรสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป ซึ่งมีขายหลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือกซื้อและนำไปใช้ในพื้นที่ของท่าน แต่ถ้าต้องการ”สารระเบิดดิน”ราคาถูกและคุณภาพดีใช้แล้วเห็นผลเร็ว ราคาไม่แพงดังเช่นยี่ห้ออื่นๆ ขอแนะนำ สารระเบิดดินตราวีฮิวร์ ของ บริษัท อกรีมาร์ท จำกัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรลดต้นทุนการผลิต

ขาย สารปรับสภาพดิน สารระเบิดดิน ราคาประหยัด

เกษตรกรรายใดสนใจสารระเบิดดินหรือสารปรับสภาพดินไปใช้ ในสวนหรือในไร่นาของท่าน เพื่อใช้สารปรับสภาพดิน ช่วยให้ดินที่เสียหรือเกาะแน่นเป็นก้อนแข็ง เป็นดานมีสารอาหารน้อย มีศัตรูพืชอยู่ไม่เหมาะกับการปลูกพืช ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสมที่จะปลูกพืชได้ ทำให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ย ลดขบวนการทำงาน นับว่าเป็นการช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ช่วยทำให้มีกำไรจากการทำเกษตรได้มากยิ่งๆขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมสารปรับสภาพดิน ราคาถูก https://everysale.thaicentralgarden.com/

สารปรับสภาพดิน วีฮิวร์ สารปรับปรุงดิน

สารปรับสภาพดิน วีฮิวร์

สั่งซื้อสารปรับสภาพดินราคาถูก

บริษัท อกรีมาร์ท จำกัด
802/792 หมู่12 ต.คูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0923794398,

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน