ต่างชาติแห่ ดูพันธุ์ไม้หายากของไทย ที่สวน ThaiG

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ไทยเซ็นทรัล การ์เด้น

ทัวร์ต่างชาติท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูงานศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ขุนพัดเพ็ง ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น บ้านบ่อคู่ สระยายโสม,อู่ทอง สุพรรณบุรี เห็นพรรณไม้นาๆชนิดที่หายาก ทึ่งสุดๆ

พันธุ์ไม้หายาก สวนThaiG

ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียร์ติจากกลุ่มอนุรักษ์ พรรณไม้โลก เข้ามาเยี่ยมชมและดูงานภายในสวนไทยเซ็นทรัลการ์เด้น ซึ่งตั้งอยุ่ที่ บ้านบ่อคู่ เขตเทศบาลขุนพัดเพ็ง อู่ทอง,สุพรรณบุรี

Market leav cut No,1

Market leav cut No,4

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ไทยเซ็นทรัล การ์เด้น

คณะทัวร์ดูงาน ศึกษางานที่ThaiG